Školení požární ochrany pro vedoucí zaměstnance_V1

O kurzu

Školení se týká všech pracovníků společnosti v zaměstnaneckém pracovním poměru. Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Toto školení je sestaveno z 10 výukových bloků. Každý výukový blok je zakončen jednou otázkou ověřující pochopení textu.

Důvod provedení kurzu

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně.

Osnova školení

Tématický plán a časový rozvrh:

 1. Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 1 (6 min.)
 2. Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 2 (6 min.)
 3. Základní povinnosti fyzických osob 1 (10 min.)
 4. Fyzická osoba nesmí (4 min.)
 5. Pomoc při zdolávání požárů (10 min.)
 6. Dokumentace PO (10 min.)
 7. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (4 min.)
 8. Věcné prostředky požární ochrany (4 min.)
 9. Požárně bezpečnostní zařízení (4 min.)
 10. Státní požární dozor (10 min.)
 11. Prováděcí právní předpisy: z.č.133/1985, v.č.246/2001, v.č.23/2008, v.č.87/2000, n.v.č.406/2004
 12. Absolvent je povinen seznámit se se všemi souvisejícími právními předpisy, které jsou dostupné na portálu státní správy www.gov.cz, a dále jsou k dispozici v platném znění, u administrátora na adrese: ehsc@ehsc.cz.
 13. Seznámení s požárními řády (jestliže jsou vydány), s požárními poplachovými směrnicemi, s požárním evakuačním plánem na pracovišti a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti na pracovišti. (30 min.)
 14. Seznámení s umístěním, s funkcí, popř. způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti a věcných prostředků požární ochrany na pracovišti. (20 min.)

Pozn.: Bod č. 13 je předmětem samostatneho e-learningového kurzu nebo jiného seznámení.