Školení BOZP pro zaměstnance_V5

O kurzu

Školení se týká všech pracovníků společnosti v zaměstnaneckém pracovním poměru.

 

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Osnova školení

  1. Práva zaměstnanců dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
  2. Povinnosti zaměstnanců dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
  3. Přestávka v práci 
  4. Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky
  5. Pracovní úraz a první pomoc
  6. Právní předpisy
  7. Výukový film - Napo poprvé v práci a bezpečně (10 min.)

Absolvent je povinen seznámit se se všemi souvisejícími právními předpisy, které jsou dostupné např. na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.