Práce na žebřících a schůdcích do 1,5 m

O kurzu

Tento kurz nenahrazuje plnohodnotné školení Práce ve výšce, za které se považuje práce, kdy je zaměstnanec chodidly výše než 1,5 m nad zemí nebo nad volnou hloubkou, či nad hladinou kapaliny nebo jiné komodity, ve které hrozí zadušení.

Takovou práci může provádět pouze zaměstnanec, který absolvoval samostatné školení a je zdravotně způsobilý pro danou práci.

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Osnova školení

  1. Povinnosti zaměstnance
  2. Rizika
  3. Legislativa
  4. Povinnosti zaměstnavatele
  5. Zásady bezpečné práce na žebříku, schůdcích, lešení nebo jiné pracovní plošině (dále jen zařízení) s výškou do 1,5m.
  6. Zajištění místa práce