Školení požární ochrany pro vedoucí zaměstnance_V2

O kurzu

Školení se týká všech vedoucích pracovníků společnosti v zaměstnaneckém pracovním poměru. Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Toto školení je sestaveno z 12 výukových bloků. Každý výukový blok je zakončen jednou otázkou ověřující pochopení textu.

Důvod provedení kurzu

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně.

Osnova školení

 1. Úvod (4 min.)           
 2. Organizace a zajištění požární ochrany a základní povinnosti vedoucích zaměstnanců vyplývající z předpisů o požární ochraně - zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb. 1/3 (14 min.)           
 3. Organizace a zajištění požární ochrany a základní povinnosti vedoucích zaměstnanců vyplývající z předpisů o požární ochraně - zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb. 2/3 (8 min.)           
 4. Organizace a zajištění požární ochrany a základní povinnosti vedoucích zaměstnanců vyplývající z předpisů o požární ochraně - zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb. 3/3 (20 min.)           
 5. Dokumentace PO (6 min.) 
 6. Věcné prostředky požární ochrany (8 min.)              
 7. Práce s výskytem vysokých teplot (6 min.)
 8. Státní požární dozor (6 min.)             
 9. Seznámení s požárními řády (jestliže jsou vydány), s požárními poplachovými směrnicemi, s požárním evakuačním plánem na pracovišti a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti na pracovišti. (30 min.)        
 10. Právní předpisy (detailní seznámení není součástí kurzu)       
 11. Výukový film - rozvoj požáru (3 min.)
 12. Seznámení s umístěním, s funkcí, popř. způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti a věcných prostředků požární ochrany na pracovišti (20 min.)

Bod č. 9 je předmětem samostatneho e-learningového kurzu nebo jiného seznámení.
Absolvent je povinen seznámit se se všemi souvisejícími právními předpisy, které jsou dostupné např. na portálu státní správy www.gov.cz, nebo na www.ehsc.cz.

Seznámení s bodem 12. provedl:

Dne: ..................... Příjmení školitele:...................................... Podpis: ................................