Školení požární ochrany pro vedoucí zaměstnance_V2

O kurzu

Školení se týká všech vedoucích pracovníků společnosti v zaměstnaneckém pracovním poměru. Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 

Důvod provedení kurzu

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně.

Osnova školení

 

Tématický plán a časový rozvrh:

 1. Úvod (4 min.)           
 2.  Organizace a zajištění požární ochrany a základní povinnosti  vyplývající z předpisů o požární ochraně - zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb. 3 lekce (20 min.)           
 3. Požární nebezpečí vznikající při činnostech v místě výkonu práce, dokumentace PO (10 min.)
 4. Požární řády, požární poplachové směrnice, případně požárně evakuační plán a další dokumentace obsahující stanovení podmínek požrní bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti
 5. Zvláštní požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru (5 min.)   
 6. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době (5 min.)   
 7. Způsob použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti (10 min.) 
 8. Funkce, popřípadě způsob obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti (10 min.) 
 9. Práce s výskytem vysokých teplot (6 min.)           
 10. Právní předpisy        
 11. Výukový film - rozvoj požáru (3 min.)
 12. Seznámení s umístěním, s funkcí, popř. způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti a věcných prostředků požární ochrany na pracovišti (5 min.)

Absolvent je povinen seznámit se se všemi souvisejícími právními předpisy, které jsou dostupné např. na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.
Body č. 3, 4, 5, 6, 8 a 12 mohou být v rámci samostatného interního školení elearningem nebo jinou formou.
V případě, že nemáte samostatné interní školení, pak seznámení s body 3, 4, 5, 6, 8 a 12 provedl:

Dne: ..................... Příjmení školitele:...................................... Podpis: ................................