Školení BOZP pro zaměstnance_V3

O kurzu

Školení se týká všech pracovníků společnosti v zaměstnaneckém pracovním poměru.

Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 

Motto: Neboj se zeptat

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Osnova školení

 1. Práva zaměstnanců dle Zákoníku práce       
 2. Povinnosti zaměstnanců dle Zákoníku práce            
 3. Zaměstnancům je zejména zakázáno          
 4. Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka              
 5. Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky  
 6. Pracovní úraz a první pomoc             
 7. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)        
 8. Bezpečnostní značky a barvy, signály           
 9. Základní zásady pro manipulaci s materiálem           
 10. Obsluha strojů a zařízení    
 11. Zásady bezpečného používání elektrospotřebičů          
 12. Zásady bezpečné práce u počítače
 13. Práce ve výškách    
 14. Školení na pracovišti             
 15. Povinnosti řidiče referenta               
 16. Právní předpisy       
 17. Výukový film - Napo poprvé v práci a bezpečně (10 min.)

Absolvent je povinen seznámit se se všemi souvisejícími právními předpisy, které jsou dostupné např. na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.