Plošiny a práce ve výšce

O kurzu

Za práci ve výšce se považuje práce, kdy je zaměstnanec chodidly výše než 1,5 m nad zemí nebo nad volnou hloubkou, či nad hladinou kapaliny nebo jiné komodity, ve které hrozí zadušení.

Takovou práci může provádět pouze zaměstnanec, který absolvoval samostatné školení a je zdravotně způsobilý pro danou práci.

 

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Osnova školení

  1. Práce ve výšce
  2. Legislativa
  3. Zásady bezpečné práce plošiny nůžková a výložníková
  4. Osnova školení pro obsluhu pracovních plošin s výškou zdvihu nad 1,5m a práce ve výšce.
  5. Prezentace