Nakládání s odpady

O kurzu

Toto školení je sestaveno z 9 výukových bloků. Každý výukový blok je zakončen jednou otázkou ověřující pochopení textu.

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Osnova školení

1. Povinnosti původce odpadu - část 1
2. Povinnosti původce odpadu - část 2
3. Hierarchie způsobů nakládání s odpady
4. Značení nádob a vybavení míst s nebezpečným odpadem
5. Odpadový hospodář
6. Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními
7. Přeprava nebezpečných odpadů
8. Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu
9. Sankce