Bezpečná obsluha elektrických zařízení

O kurzu

Kurz poskytuje informuje o rizicích a typech úrazu spojených s obsluhou elektrických zařízení. Část je věnována tzv. osobám seznámených s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornění na možné ohrožení temito zařízeními. V kurzu je uvedeno co tyto osoby mohou, musí a nesmí a poskytnutí 1. pomoci při zasažení el. proudem.

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Osnova školení

  1. Rizika vyplývající z využívání elektrické energie a druhy úrazů
  2. Zásady bezpečné obsluhy elektrických zařízení (spotřebičů)
  3. První pomoc při úrazech elektrickým proudem