Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance_V2

O kurzu

Školení se týká všech vedoucích pracovníků společnosti v zaměstnaneckém pracovním poměru.

Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Toto školení je sestaveno ze 17 výukových bloků. Každý výukový blok je zakončen jednou otázkou ověřující pochopení textu.

U lekcí a informací, ze kterých je školen zaměstnanec, je uvedeno (Z).

         

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Osnova školení

 1. Práva zaměstnanců dle Zákoníku práce (zákon 262/2006 Sb.)          
 2. Povinnosti zaměstnanců dle Zákoníku práce         
 3. Zaměstnancům je zejména zakázáno           
 4. Odpovědnost vedoucích zaměstnanců               
 5. Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka               
 6. Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky  
 7. Pracovní úraz   
 8. Zajištění první pomoci  
 9. Zdravotní způsobilost   
 10. OOPP a ochranné nápoje           
 11. Bezpečnostní značky a barvy, signály             
 12. Základní zásady pro manipulaci s materiálem             
 13. Obsluha strojů a zařízení      
 14. Osoby seznámené dle §3, Vyhlášky 50/1978 Sb.             
 15. Práce ve výškách  
 16. Právní předpisy
 17. Výukový film - Napo poprvé v práci a bezpečně