Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance_V1

O kurzu

Školení se týká všech pracovníků společnosti v zaměstnaneckém pracovním poměru.

Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Toto školení je sestaveno z 10 výukových bloků. Každý výukový blok je zakončen jednou otázkou ověřující pochopení textu.

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Osnova školení

 1. Povinnosti zaměstnavatele dle Zákoníku práce - Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména §101 - §104.

 2. Povinnosti a práva zaměstnanců dle Zákoníku práce - Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména §106, §108, §278, §301, §249-252, §255-261, §316.

 3. Pracovní úrazy a související povinnosti dle Zákoníku práce - Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§380, §387, §367, §368, §369, §375, §393) a Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

 4. Působnost a příslušnost úřadu a inspektorátů dle Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Povinnosti dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména §37 a §44a.

 6. Používání osobních ochranných pracovních prostředků dle Zákoníku práce a Nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

 7. Postup při pracovním úrazu dle Zákoníku práce a Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

 8. Bezpečnost na pracovišti dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

 9. Práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

 10. Povinnosti dle Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

 11. Absolvent je povinen seznámit se se všemi souvisejícími právními předpisy, které jsou dostupné na portálu státní správy http://www.gov.cz, a dále jsou k dispozici v platném znění, u administrátora na adrese: ehsc@ehsc.cz.