Školení požární ochrany pro zaměstnance_V2

O kurzu

Školení se týká všech pracovníků společnosti v zaměstnaneckém pracovním poměru. Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Důvod provedení kurzu

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně.

Osnova školení

 Tématický plán a časový rozvrh:

 1. Úvod (4 min.)     
 2. Organizace, zajištění požární ochrany a základní povinnosti vedoucích zaměstnanců vyplývající z předpisů o požární ochraně - zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb. (10 min.)   
 3. Požární nebezpečí vznikající při činnostech v místě výkonu práce, dokumentace PO (10 min.)   
 4. Zvláštní požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru (5 min.)   
 5. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době (5 min.)   
 6. Způsob použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti (10 min.) 
 7. Funkce, popřípadě způsob obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti (10 min.) 
 8. Práce s výskytem vysokých teplot (5 min.) 
 9. Právní předpisy (5 min.) 
 10. Lekce Výukový film - rozvoj požáru (2:50)
 11. Seznámení s rozmístěním věcných prostředků požární ochrany na pracovišti (20 min.)

Detailní seznámení s body č. 3, 4 a 11 je v rámci samostatného interního školení.

Absolvent je povinen seznámit se se všemi souvisejícími právními předpisy, které jsou dostupné např. na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.
V případě, že nemáte samostatné interní školení, pak seznámení s body 3, 4 a 11. provedl::

Dne: ..................... Příjmení školitele:...................................... Podpis: ................................