Školení požární ochrany pro zaměstnance_V2

O kurzu

Školení se týká všech pracovníků společnosti v zaměstnaneckém pracovním poměru. Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Toto školení je sestaveno z 9 výukových bloků. Každý výukový blok je zakončen jednou otázkou ověřující pochopení textu.

Důvod provedení kurzu

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně.

Osnova školení

  1. Úvod (4 min.)          
  2. Organizace, zajištění požární ochrany a základní povinnosti vedoucích zaměstnanců vyplývající z předpisů o požární ochraně - zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb. (10 min.)   
  3. Dokumentace PO (4 min.) 
  4. Věcné prostředky požární ochrany (8 min.)               
  5. Práce s výskytem vysokých teplot (2 min.)
  6. Seznámení s požárními řády (jestliže jsou vydány), s požárními poplachovými směrnicemi, s požárním evakuačním plánem na pracovišti a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti na pracovišti. (30 min.)
  7. Právní předpisy (detailní seznámení není součástí kurzu)       
  8. Lekce Výukový film - rozvoj požáru (3 min.)
  9. Seznámení s umístěním, s funkcí, popř. způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti a věcných prostředků požární ochrany na pracovišti (20 min.)

Bod č. 6 je předmětem samostatneho e-learningového kurzu nebo jiného seznámení.

Absolvent je povinen seznámit se se všemi souvisejícími právními předpisy, které jsou dostupné např. na portálu státní správy www.gov.cz, nebo na www.ehsc.cz.

Seznámení s bodem 9. provedl:

Dne: ..................... Příjmení školitele:...................................... Podpis: ................................