Školení zaměstnanců z první pomoci při zasažení chemickou látkou a směsí

O kurzu

Školení je povinné pro zaměstnance nakládající s vybranými nebezpečnými látkami a směsmi (CHLaS) dle § 44a, zákona č. 258/2000 Sb. Pro ostatní zaměstnance a ostatní CHL je školení doporučené čl. 35 ES 1907/2006 (REACH).

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Osnova školení

 1. Obecné zásady 1. pomoci
 2. První pomoc při otravě oxidem uhelnatým.
 3. První pomoc při zasažení  OKA/OČÍ.
 4. První pomoc při zasažení POKOŽKY.
 5. První pomoc při NADÝCHÁNÍ.
 6. První pomoc při POŽITÍ žíravin.
 7. První pomoc při POŽITÍ látek akutně toxických kat. 3
 8. První pomoc při POŽITÍ látek karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci. 
 9. První pomoc při POŽITÍ látek akutně toxické kat. 1 a 2 (vysoce toxické).

Použité zdroje:

 • Standardy první pomoci, ČČK, 2017, http://www.cervenykriz.eu/cz/standardy/standardy-prvni-pomoci-2017.pdf
 • Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám, doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. chem.