Školení zaměstnanců z první pomoci při zasažení chemickou látkou

O kurzu

Školení je povinné pro zaměstnance nakládající s vybranými nebezpečnými CHL dle § 44a, zákona č. 258/2000 Sb.,  pro ostatní zaměstnance a ostatní CHL je školení doporučené čl. 35 ES 1907/2006 (REACH).

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Osnova školení

 1. Obecné zásady 1. pomoci – 1. část
 2. Obecné zásady 1. pomoci – 2. část
 3. Obecné zásady 1. pomoci – 3. část
 4. První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako toxické  a vysoce toxické – 1. část
 5. První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako toxické  a vysoce toxické – 2. část
 6. První pomoc při zasažení žíravinami (kyseliny, zásady) – 1.část
 7. První pomoc při zasažení žíravinami (kyseliny, zásady) – 2.část
 8. První pomoc při zasažení látkami, které při požití mohou poškodit plíce (benzín, nafta, petrolej, terpentýn, směsová ředidla s podílem benzínu, apod.)
 9. První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako zdraví škodlivé
 10. První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako dráždivé

Použité zdroje:

 • ACTA HYGIENICA 1/2001, Toxikologické a informační středisko
 • Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám, doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. chem.