Školení požární ochrany pro vedoucí zaměstnance_V3

O kurzu

Školení se týká všech vedoucích pracovníků společnosti v zaměstnaneckém pracovním poměru. Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Důvod provedení kurzu

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně.

Osnova školení

 Tématický plán a časový rozvrh:

 1. Úvod (4 min.)           
 2.  Organizace a zajištění požární ochrany a základní povinnosti vedoucích zaměstnanců vyplývající z předpisů o požární ochraně - zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb. 1/3 (14 min.)           
 3. Organizace a zajištění požární ochrany a základní povinnosti vedoucích zaměstnanců vyplývající z předpisů o požární ochraně - zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb. 2/3 (8 min.)           
 4. Organizace a zajištění požární ochrany a základní povinnosti vedoucích zaměstnanců vyplývající z předpisů o požární ochraně - zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb. 3/3 (20 min.)    
 5. Požární nebezpečí vznikající při činnostech v místě výkonu práce, dokumentace PO (10 min.)
 6. Zvláštní požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru (5 min.)   
 7. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době (5 min.)   
 8. Způsob použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti (10 min.) 
 9. Funkce, popřípadě způsob obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti (10 min.) 
 10. Práce s výskytem vysokých teplot (6 min.)
 11. Státní požární dozor (6 min.)             
 12. Právní předpisy (detailní seznámení není součástí kurzu)       
 13. Výukový film - rozvoj požáru (3 min.)
 14. Seznámení s umístěním, s funkcí, popř. způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti a věcných prostředků požární ochrany na pracovišti (20 min.)

Absolvent je povinen seznámit se se všemi souvisejícími právními předpisy, které jsou dostupné např. na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.
Body č. 5, 6 a 14 mohou být v rámci samostatného interního školení elearningem nebo jinou formou.
V případě, že nemáte samostatné interní školení, pak seznámení s body 5, 6 a 14. provedl:

Dne: ..................... Příjmení školitele:...................................... Podpis: ................................