Školení BOZP pro zaměstnance_V4

O kurzu

Školení se týká všech pracovníků společnosti v zaměstnaneckém pracovním poměru.

 

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Osnova školení

 1. Práva zaměstnanců dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
 2. Povinnosti zaměstnanců dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
 3. Přestávka v práci 
 4. Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky
 5. Pracovní úraz a první pomoc
 6. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), mycí, čistící a desinfekční prostředky
 7. Bezpečnostní značky a barvy, signály
 8. Základní zásady pro manipulaci s materiálem
 9. Zásady bezpečného používání elektrospotřebičů
 10. Práce z domova (home office)
 11. Právní předpisy
 12. Výukový film - Napo poprvé v práci a bezpečně (10 min.)

Absolvent je povinen seznámit se se všemi souvisejícími právními předpisy, které jsou dostupné např. na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.