Práce ve výšce

O kurzu

Za práci ve výšce se považuje práce, kdy je zaměstnanec chodidly výše než 1,5 m nad zemí nebo nad volnou hloubkou, či přímo nad hladinou kapaliny nebo jiné komodity, ve které hrozí zadušení.

Takovou práci může provádět pouze zaměstnanec, který absolvoval samostatné školení a je zdravotně způsobilý pro danou práci.

Obsluhovat pracovní plošinu s výškou zdvihu nad 1,5 m může pouze osoba, která absolvovala školení s praktickým zácvikem pod dozorem kvalifikované osoby provozovatele zařízení. Kvalifikovanou osobou je obsluha zařízení. Odborná způsobilost obsluhy je ověřena zkouškou z odborné způsobilosti k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení, která se koná před zkušební komisí, která se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Předsedou komise je revizní technik s osvědčením pro příslušný druh a rozsah vyhrazeného zdvihacího zařízení.

 

(NV č. 193/2022 Sb., § 12).

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

 

Osnova školení

  1. Povinnosti zaměstnance
  2. Rizika
  3. Legislativa
  4. Povinnosti zaměstnavatele
  5. Zásady bezpečné práce na žebříku, schůdcích, pojízdné plošině
  6. Zásady bezpečné práce v kleci - přídavné zařízení VZV
  7. Zásady bezpečné práce vychystávací vozík (picker truck)
  8. Zásady bezpečné práce plošina nůžková a výložníková
  9. Zajištění místa práce