Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance_V4

O kurzu

Školení se týká všech vedoucích pracovníků společnosti v zaměstnaneckém pracovním poměru.

Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

U lekcí a informací, ze kterých je školen zaměstnanec, je uvedeno (Z).

Důvod provedení kurzu

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Osnova školení

 1. Práva zaměstnanců dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce           
 2. Povinnosti zaměstnanců dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce            
 3. Zaměstnancům je zejména zakázáno          
 4. Základní povinnosti zaměstnavatele             
 5. Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka              
 6. Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky  
 7. Pracovní úraz           
 8. Zajištění první pomoci         
 9. Zdravotní způsobilost          
 10. OOPP a ochranné nápoje   
 11. Bezpečnostní značky a barvy, signály           
 12. Základní zásady pro manipulaci s materiálem           
 13. Obsluha strojů a zařízení    
 14. Zásady bezpečného používání elektrospotřebičů            
 15. Zásady bezpečné práce u počítače                
 16. Pitný režim               
 17. Povinnosti řidiče referenta    
 18. Práce z domova (home office)           
 19. Právní předpisy       
 20. Výukový film - Napo poprvé v práci a bezpečně (10 min.)

Absolvent je povinen seznámit se se všemi souvisejícími právními předpisy, které jsou dostupné např. na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.